સત્‍ય એજ પરમેશ્…

Quote

સત્‍ય એજ પરમેશ્વર
ગાંધીજી

Advertisements